ELITECH DATA LOGGER เครื่องบันทึกอุณหภูมิ รุ่น‎ LogEt 1 Single Use

เครื่องบันทึกข้อมูลมาพร้อมหน้าจอแบบ LCD ประหยัดพลังงานพร้อมตัวเชื่อมต่อ USB ที่ช่วยให้ส่งออกข้อมูล PDF ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือสายใด ๆ โดยสามารถกำหนดค่าตัวบันทึกก่อนใช้งานและกำหนดค่าพารามิเตอร์การป้องกันรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ผ่านซอฟต์แวร์ ElitechLog หรือเว็บไซต์กำหนดค่าออนไลน์ เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิตลอดการเก็บรักษาและขนส่งในอุตสาหกรรมอาหารและยา ฯลฯ