Showing 7–7 of 7 results

เกจวัดความดันแบบดิจิตอล สามารถวัดค่าความดันได้ตั้งแต่ 0-500 psi เหมาะสำหรับการใช้วัดค่าความดันในระบบปรับอากาศ ระบบตู้แช่ ฯลฯ ใช้งานได้ทั้งรูปแบบปกติและผ่าน Wireless เพื่อช่วยให้สะดวกในการใช้งาน ตัวเครื่องสามารถเก็บบันทึกค่าแรงดันในตัวเครื่อง และบันทึกเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF ได้ รวมถึงสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแรงดันสูง-ต่ำ คำนวณค่า Super-Heat และ Sub-Cool ได้ผ่านแอปพลิเคชัน

อ่านต่อ