ELITECH DATA LOGGER เครื่องบันทึกอุณหภูมิ รุ่น RC-19

อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียว ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบกับระบบห่วงโซ่ความเย็น ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ CR2450 ที่เป็นลิเที่ยม ตัวอุปกรณ์เก็บข้อมูลสามารถเก็บ และใช้งานในอุณหภูมิปกติเป็นเวลา 2 ปี และสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF ได้